Snerydning og ansvar

Kort om glatførebekæmpelse

– ved Forsikringsdirektør Finn C. Pedersen

Vi modtager i denne tid mange henvendelser om reglerne for glatførebekæmpelse. Derfor har jeg nedenfor oplistet nogle hovedområder der kan hjælpe den enkelte grundejer.

 

Glatførebekæmpelse

Det påhviler grundejeren, at sørge for at færdselsarealer er fri for sne og at der er strøget grus/sand/salt snarest muligt efter snefald. Uanset hvem der har pligt til glatførebekæmpelse på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til, at rydde trapper til deres ejendomme for sne eller gruse/salte.

Glatførebekæmpelse skal ske snarest muligt efter førets indtræden. Der er ikke fastsat noget specifikt tidspunkt på døgnet, hvor veje, mv. skal være farbare. Dog er det sådan i henhold til gældende retspraksis, at der tages udgangspunkt i, at man kan forvente, at der er glatførebekæmpet mellem kl. 07.00 og kl. 22.00. For boligkomplekser og andre steder, hvor stor trafik foregår, må man påregne, at der stilles større krav til renholdelsespligten dagen igennem.

Hvornår er der glatførebekæmpet

Specielt for boligforeninger/organisationer er det en rigtig god idé, at føre logbog over, hvornår arbejdet på de enkelte steder er foregået. I/ved store boligkomplekser kan man naturligvis ikke være ”over det hele” på samme tid, her noteres det hvor/hvornår arbejdet er påbegyndt og afsluttet i området/ afdelingen.

Hvem har ansvaret

Som udgangspunkt vil et evt. ansvar altid falde tilbage på grundejeren – også selvom der måtte være truffet aftale med ”fremmed” firma om, at holde arealer farbare. Man kan uddelegere arbejde men ikke ansvar.

Hvad så, hvis vi ikke kan skaffe salt?

Dette er denne vinter blevet et reelt problem. Udgangspunktet for en ansvarsbedømmelse af en skade der skyldes manglende saltning på grund af den umulige leveringssituation vil givet falde på, at der ikke er noget at bebrejde grundejeren. Denne kan jo ikke ændre på leveringssituationen, så hvis blot der er glatførebekæmpet med de midler der kan skaffes, så er der intet at bebrejde. Dermed er der intet ansvar!

Ved skade

Det er skadelidte der skal rejse erstatningskravet (dokumenteret) og det er skadelidte der har bevisbyrden for, at der er mangelfuld eller mangel på glatførebekæmpelse. Dette kan gøres i form af vidner el.lign. Anmeld straks skaden til forsikringsselskabet med så mange detaljerede oplysninger som muligt. HUSK ved anmeldelse af ansvarsskader – er det altid forsikringsselskabet der afgør, om der er tale om et juridisk ansvar – og dermed om der kan/skal udbetales erstatning.

Finn C. Pedersen Forsikringsdirektør