Bækmark & Kvist

Som beboer i lejebolig – bør du i lighed med beboere i ejerbolig, selv forsikre din husstand. De vigtigste forsikringer for dig/jer er indbo- og ansvarsforsikring. 

En indboforsikring dækker alt det, du vil tage med dig når du flytter, altså genstande der naturligt hører til i et hjem bl.a. møbler, tøj, cykel, tv, video og kontanter. Det gælder også hobbyudstyr, campingudstyr og haveredskaber. En indboforsikring dækker skade efter f.eks. Brand, vand, tyveri, færdselsuheld og hærværk. Den dækker også, hvis du kommer til, at skade en anden person eller ødelægger andres ting (ansvarsforsikringen)

Indbogenstande, der er lånt eller lejet, er også dækket. Men kun hvis en skade ikke allerede er dækket af ejerens egen forsikring.

Vær opmærksom på, at der er begrænsninger  når indbo opbevares i kælder-/loftsrum, udhuse/garager  m.v.

Hvem er dækket 

Hele husstanden er dækket – dvs. at  familiemedlemmer, forældre, børn og børnebørn, der er tilmeldt samme folkeregisteradresse uanset alder. Har du udeboende børn, er de dækket af din forsikring indtil det fyldte 21 år – blot skal de bo alene og ikke sammen med f.eks. en kæreste.

 

Hvordan bestemmer man, hvor stor forsikringssummen skal være?

Forsikringssummen skal altid mindst svare til forsikringsværdien af indboet. Forsikringsværdien er, hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af en totalskade – f.eks. en brand. Er forsikringssummen for lille, kan forsikringsselskabet gøre underforsikring gældende.

 

 Hvad er underforsikring?

Når de faktiske værdier overstiger forsikringssummen. Dette er tilfældet, hvis man f.eks. har en forsikringssum på sit indbo på 700.000 kr. og man reelt har værdier for 1 mio. Konsekvensen ved en skade – også selvom det er en skade, der beløbsmæssigt er beskeden – er at der kun vil blive givet 70% i erstatning. Beregning: forsikringssum * skaden / indboets reelle værdi = erstatning.

 

Ved en totalskade, f.eks. hvis alt er brændt, vil erstatningen dog altid svare til forsikringssummen. Reglerne for underforsikring er fastsat i Forsikringsaftaleloven.

Brandforsikring
Brandforsikringen erstatter skader, når der har været åben ild i  indboet samt skader, der sker under brandslukningen incl. rengøring af sodskadet indbo.

Ting, der med vilje bliver udsat for ild eller varme og bryder i flammer, vil ikke blive erstattet.

Eksempel:

Du er ved at stryge en skjorte, da du bliver afbrudt af en telefonopringning. Du glemmer at afbryde strygejernet, og der går ild i skjorten. Strygebrættet og noget andet strygetøj brænder. Da du med vilje har udsat skjorte og strygebræt for varme, bliver skjorten og strygebrættet ikke erstattet. Derimod bliver det øvrige strygetøj erstattet

Dit lejemål udbrænder totalt, her får du erstattet dit indbo, samt merudgiften til ophold andet steds indtil dit lejemål er indflytningsklar igen.

Tyveriforsikring
Tyveriforsikringen dækker forskelligt, alt efter om tyveriet er begået ved indbrud, ran, røveri, ved simpelt tyveri eller der er tale om et cykeltyveri.

Da forsikringsselskabernes tyveridækning samtidig kan være forskellig – også med hensyn til selvrisiko – er det vigtigt, at du nøje læser afsnittet om tyveridækning i din police.

Hovedreglen er, at forsikringen dækker skade og tab ved indbrudstyveri. og at den dækker tab ved  røveri eller ran. Al anden form for tyveri kalder forsikringsselskaberne simpelt tyveri.

Eksempler på simpelt tyveri:

Ved simpelt tyveri er der begrænset dækning. F.eks. bliver penge, smykker samt guld- og sølvting ikke erstattet, og for andre tyvetækkelige ting – i policen betegnet som særligt privat indbo – gælder, at der maksimalt bliver erstattet med en procentsats af forsikrings-summen. Hvordan det enkelte forsikringsselskab dækker ved simpelt tyveri, kan du læse i de tilknyttede forsikringsbetingelser.

Ved tyveri

For at få erstatning skal du anmelde tyveriet til politiet så hurtigt som muligt. Det samme gælder, hvis tyveriet er sket i udlandet, men her vil det altid være en god idé at få skriftlig kvittering på anmeldelsen. Du skal naturligvis også anmelde tyveriet til din indbofor-sikring.

Vandskadeforsikring
Sker der vandskade på indbo, dækker forsikringen, hvis skaden skyldes, at vandet pludseligt strømmer ud fra husets installationer.

Siver vandet derimod langsomt ud eksempelvis fra en utæt radiator, eller trænger regnvand ind gennem taget, er skaden ikke dækket.

Er der tale om en vandskade efter et voldsomt tø- eller skybrud, hvor vandet ikke har haft mulighed for, at komme væk og derved oversvømmer boligen eller trænger op gennem afløbsledninger, dækker forsikringen vandskaden.

Hærværksskader
Forsikringen betaler erstatning, hvis indbogenstandene i hjemmet har været udsat for hærværk i forbindelse med indbrud.

Køle- og dybfrostskader
Bliver varer i køleskab eller fryser ødelagt pga. en tilfældig strømafbrydelse, f.eks. en kortslutning, bliver de ødelagte varer erstattet. Har du selv eller et familiemedlem afbrudt strømmen, er der ingen dækning.

Rejsegodsdækning
Privat rejsegods er forsikret under rejser og midlertidigt ophold overalt i udlandet. Dækningen og begrænsningerne i forsikringen er de samme som hjemme. Ved udlandsrejser er dækningen dog ofte begrænset til en vis procentdel af forsikringssummen på familieforsikringen.
Det er klogt at læse forsikringsbetingelserne i god tid før rejsen, da dækningen kan være forskellig fra selskab til selskab.

Færdselsuheld
Forsikringen dækker også, når dine eller familiens personlige ejendele bliver ødelagt ved færdselsuheld. Dvs. et uheld, hvor et trafikmiddel har været indblandet.

Skader på trafikmidlet bliver ikke erstattet af din familieforsikring. Eksempel: Kører du på cykel over en sten og vælter, så forhjulet bliver skævt, og din jakke bliver ødelagt, er det kun jakken, der bliver erstattet.

Ansvarsskade

Ansvarsforsikringen træder i kraft, hvis du eller en i din husstand kommer til, at ødelægge andres ting eller hvis du er skyld i, at en anden kommer til skade, og pådrager dig et juridisk erstatningsansvar (et ansvar  jf. alm. Dansk retspraksis)

 

Eksempel: 

Din søn på 10 år spiller bold i skolegården – desværre rammes ruden og denne smadres. Her er det igen jeres ansvarsforsikring der skal ind i billedet.

Du har installeret en opvaske- eller vaskemaskine i lejemålet. Skal disse naturligvis installeres jf. forskrifterne og med tilladelse fra boligforeningen/udlejer. Afløbsslangen ”hopper af” og der sker en vandskade på bygningen. Vandskaden vil i første omgang være dækket af bygningsforsikringen – men skønnes det, at du har handlet uagtsomt i forbindelse med installeringen, har det selskab der har bygningsforsikringen mulighed for, at gøre regres (krav) mod dig.

Vi vil derfor tilråde, at du som minimum tegner en indboforsikring. Den årlige udgift (præmien) kan være godt givet ud – og giver en indre ro!

Du kan se priser og lave sammenligninger på www.forsikringsguiden.dk