Bækmark & Kvist

Udvidet ansvar ved besøg fra skoler o. lign??

Fra en kunde er vi blevet spurgt, om der er særlige forhold der gælder ved besøg fra skoler o. lign. Med andre ord: Hvor går skellet imellem skolens og virksomhedens ansvar?

Skolens ansvar er, ganske uklart, formuleret i Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden (Bekg. nr. 389 af 10/01/1995). Her er der i §1 fastslået, at det er kommunalbestyrelsens der har det overordnede ansvar for tilsynet med eleverne i undervisningstiden. Vedr ekskursioner er det i §9 fastslået, at “Tilsynet omfatter elevernes deltagelse i ekskursioner, virksomhedsbesøg…og lignende , der arrangeres eller formidles af skolen”. Men kan der sættes lighedstegn imellem tilsyn og ansvar??

Grundlaget er meget uklart, men jeg tror at sondringen imellem skolens og virksomheds ansvar må gå på årsagen til skaden!

Skyldes skaden forhold der i almindelighed ville påfører virksomheden et ansvar, f.eks. som følge af manglende afskærmning, defekter m.v., så vil det være virksomheden der drages til ansvar. Skaden vil være dækket på erhvervsansvarsforsikringen!

Skyldes skaden elevernes adfærd, så vil det være skolens ansvar.

Rent forsikringsmæssigt er der således intet der kan/skal foretages for at være dækket for de krav der kan rettes mod virksomheden.

M.v.h.

Finn C. Pedersen